Furuichi Daiichi Bldg.305, 4-1-9 Matsugaya, Taito-ku,Tokyo,JAPAN

TEL : +81-90-7737-8251

E-mail : yumishinya911@gmail.com